پست امپرسیونیسم طیف گسترده ای از سبک های هنری متمایز را در بر می گیرد که همگی انگیزه مشترک پاسخ دادن به نوری بودن جنبش امپرسیونیسم را دارند. تغییرات سبکی که تحت پرچم عمومی پست امپرسیونیسم جمع می شوند ، از نئو امپرسیونیسم ژورژ سئورات تا گرایش علمی سمبلیسم سرسبز پل گوگن را در بر می گیرد ، اما همه متمرکز بر دید ذهنی هنرمند است. این جنبش دورانی را آغاز کرد که طی آن نقاشی از نقش سنتی خود به عنوان دریچه ای به جهان فراتر رفت و در عوض دریچه ای به ذهن و روح هنرمند تبدیل شد. تأثیر گسترده زیبایی شناختی پست امپرسیونیست ها بر گروه هایی تأثیرگذار بود که در اواخر قرن بیستم بوجود آمدند ، مانند اکسپرسیونیست ها و همچنین جنبش های معاصر تر ، مانند هنر فمینیستی مربوط به هویت.